Industrial Engineering Major Field of Study

The main purpose of our Industrial Engineering Major is to equip our students to become workforce with skills and advanced understanding of increasingly important topics such as Whole Resource Plannig, Intelligent Manufacturing Systems, Supply Chain Management and Technology Management. Industrial Engineering is the main branch of engineering to use and develop workforce, information and supplies in the most efficient way possible on product design and manufacturing systems as a whole.

We accept graduates with a degree in Industrial Engineering program and from other disciplines meeting the criteria set by Industrial Engineering MFS, to our major programs. Graduates from other disciplines would also have to finish a degree completion program.


Lecture Codes

Lecture Code Lecture Name
EM 501 Doğrusal Eniyileme
EM 502 Kesikli Eniyileme
EM 503 Doğrusal Olmayan Eniyileme
EM 504 Büyük Boyutlu Eniyileme
EM 505 Çok Amaçlı Karar Verme
EM 506 Proje Çizelgeleme ve Ağ Kuramı
EM 507 Karar Analizi
EM 508 Araştırma Yöntemleri (Kredisiz)
EM 510 Benzetim Modelleme ve Analizi
EM 511 Sistem Kuramı
EM 512 Sistem Modellemesi
EM 513 Sosyo Ekonomik Sistemlerin Dinamiği
EM 515 Yapay Zeka, Uzman Sistemler ve Uygulamaları
EM 521 İstatistiksel Karar Verme
EM 522 Rassal Süreçler ve Uygulamaları
EM 523 İleri Rassal Süreçler
EM 525 Deneysel Tasarım ve Analiz
EM 526 Stok Kontrol Kuramı
EM 527 Güvenilirlik Kuramı ve Uygulamaları
EM 528 Kuyruk Kuramı
EM 529 İstatistiksel Veri Analizi
EM 530 Yalın Üretim
EM 531 Üretim Sistemlerinin Analizi
EM 532 İleri Üretim Planlama ve Kontrol Teknikleri
EM 533 Çizelgeleme ve Sıralama
EM 534 Modern Üretim Sistemleri
EM 535 İmalat Bilişim Sistemleri
EM 536 İleri Üretim Sistemleri
EM 537 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri
EM 538 İnsan-Makina Bilgi ve Kontrol Sistemleri
EM 539 Ürün Tasarım Metodolojisi ve Teknikleri
EM 540 Kalite Mühendisliği
EM 551 İşletme Süreçlerinin Değerlendirilmesi
EM 552 Öngörüleme ve Zaman Serileri
EM 553 Finansal Zaman Serilerinin Ekonometrik Modellenmesi
EM 554 Mühendislikte Finansal Yönetim
EM 555 Yatırım Planlaması
EM 556 Yatırım Analizleri ve Portföy Yönetimi
EM 558 Finansta Rassal Modeller
EM 560 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
EM 561 İnsan Kaynakları Yönetimi
EM 562 İletişim ve Takım Oluşturma
EM 563 Stratejik Planlama
EM 564 Ar-Ge Yönetimi
EM 565 Tedarik Zinciri Yönetimi
EM 566 Kurumsal Zeka ve Veri Madenciliği
EM 570 Modern Sezgisel Yöntemler
EM 602 Yöneticiler İçin Yöneylem Araştırması
EM 605 Doğrusal Programlama ve Ağ Analizi
EM 610 Stratejik Maliyet Yönetimi
EM 500 Yüksek Lisans Tezi (Kredisiz)
EM 590 Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz)
EM 591 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
EM 600 Doktora Tezi (Kredisiz)
EM 690 Doktora Semineri (Kredisiz)
EM 691 Doktora Uzmanlık Alan DersiLecture Contents

EM 500 Yüksek Lisans Tezi: Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse üçüncü yarıyıldan itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.
EM 501 Doğrusal Eniyileme: Matris formatında doğrusal programlama. Revize,dual ve primal-dual simpleks metotları. Sınırlı değişkenler. Dualite ve duyarlılık analizleri. Ulaştırma ve atama algoritmaları. Ayrıştırmada temel yaklaşımlar.
EM 502 Kesikli Eniyileme: Minimum doğrusal maliyetli akış problemleri ve ağsimpleks algoritması ile çözülmesi. Maksimum akış, en kısa yol ve dolaşım problemleri. Tamsayı programlama problemleri ve dal-sınır ve ayrıştırma yöntemleri çözülmesi. Lagranj relaksasyon.
EM 503 Doğrusal Olmayan Eniyileme: Konveks küme ve fonksiyonlar. Yerel ve genel en iyi çözüm noktası. Kısıtlı en iyilemede temel metotlar. Lagranj dualliği.
EM 504 Büyük Boyutlu Eniyileme: Büyük ve seyrek eniyilemede ayrıştırma, kısımlara bölme ve kompak ters orantı yöntemleri. Leontief yerine koyma sistemleri gibi özel yapılar, üretim-envanter modelleri. Üst sınırlar ve genelleştirilmiş üst sınırlandırma için simpleks yöntemi. Kısıt relaksasyon yöntemleri. Karışık tamsayı programlama problemlerini çözmede dal-sınır ve Bender'in kısımlara ayırmayöntemleri.
EM 505 Çok Amaçlı Karar Verme: Genel çok amaçlı programlama problemlerininformülasyonu, çok amaçlı programlama problemlerinin sınıflandırılması. Generasyonteknikleri, tercihe yönelik metotlar, çoklu-karar-verici metotları. Kamu sektöründeki belirli problemlerin çok amaçlı analizi.
EM 506 Proje Çizelgeleme ve Ağ Kuramı: Graf teorisine giriş. En kısa yol ve ilgili algoritmalar. Ağ akış algoritmaları. Eşleştirme ve kapsama algoritmaları. Gezgin satıcı problemi. Çinli postacı problemi. Ağda konum tespit problemleri. Rassal ağlar.
EM 507 Karar Analizi: Bayesgil karar modelleri; karar ağaçlar; bilginin değeri; fayda teorisi, yargısal olasılıkların kullanımı, stratejilerin değerlendirilmesi; örneklemenin ekonomikliği; risk paylaşımı ve kararlar; karar modellerinin gerçeklenmesi.
EM 508 Araştırma Yöntemleri: Bu ders ile, öğrencilerin bilimsel düşünebilme ve çalışabilme yeteneklerinin geliştirilmesi, çalışma ve araştırmalarında her türlü ön yargıdan uzak durarak, bilimsel yöntemi kullanabilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla da bir araştırmayı bilimsel disiplin içerisinde inceleyebilecek ve sonuçlara ulaşabilecek yöntem bilgisi verilmektedir. Bu kapsamda; Bilgi ve Kaynağı, Bilimin Tanımı, İşlevi ve Türleri, Bilimsel Yöntemin Tanımı ve Temel Nitelikleri, Araştırmanın  Tanımı ve Süreçleri (Giriş, Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Öneriler). Bir araştırmada yer alan Giriş bölümü ile ilgili olarak; Amaç, Önem, Yöntem (Tarama ve Deneme Modelleri, Evren ve Örneklem), Veriler ve Toplanması (Ölçme, Gözlem, Görüşme, Yazışma Belgesel Tarama), Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Öneriler. Bir araştırmada Geçici Anahtar hazırlamanın önemi ve hazırlanmış bir Geçici Anahtarın Tartışılması. Bir araştırmada Araştırma Önerisinin hazırlamanın önemi ve hazırlanmış bir Araştırma Önerisinin Tartışılması. Kaynak gösterme ve alıntı yapma teknikleri konuları işlenmektedir.
EM 510 Benzetim Modelleme ve Analizi: Benzetim metodolojisi, modelformülasyonu, sistem dinamikleri, simülasyon dillerinin tekrarı, rassal istatistiksel değişkenlerin oluşturulması, çıktı verilerinin analizi, model geçerleme, varyansazaltma teknikleri, örnek simülasyon uygulamaları.
EM 511 Sistem Kuramı: Doğrusal sürekli sistemlerin analizi; kontro edilebilirlik, gözlemlenebilirlik ve kararlılık; fiziksel, ekolojik ve sosyo-ekonomik sistemlerin uygulamaları; kontrol sistemleri; optimal kontrole giriş.
EM 512 Sistem Modellemesi: Sistem kavramları; system yaklaşımında kullanılan temel kantatif teknikler; modellemede bilgisayarın kullanımı, endüstriyel dinamikler,ekonometrik modelleme; seçilen büyük ölçekli sistemlerde vaka çalışmaları.
EM 513 Sosyo-Ekonomik Sistemlerin Dinamiği: Bu derste; sosyo-ekonomik sistemlerin dinamiğini incelemek ve analiz etmek için deneysel bir platform olarak bir bilgisayar programı kullanılır. Dersin iki ana amacı vardır: birincisi, karmaşık, dinamik sosyo-ekonomik problemleri anlama ve çalışmada bir metodoloji olarak dinamik sistemler yaklaşımı ve system simülasyonunu öğrenmektir. Öğrenciler, stoklar ve akışlar, negatif ve pozitif döngüler, yapısal ve nedensel döngü şemaları ve değişik davranış örneklerini öğrenirler. İkincisi, öğrencilere değişik gerçek sosyo-ekonomik vaka çalışmalarını göstermek ve system yaklaşımı ve simülasyonun bu tür problemleri çözmede nasıl kullanılacağını göstermektir.
EM 515 Yapay Zeka, Uzman Sistemler ve Uygulamaları: Yapay Zekaya giriş. Biçimsel sembolik mantık kullanarak belirsizlikler ve tutarsızlıkları ele alarak bilginin gösterimi. Bilgiyi elde etme, düzenleme ve uzman sistemler. Akıllı karar destek sistemleri: Karar Destek sistemleri (DSS), Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (DBMS) ve Uzman Sistemler (ES)'in entegrasyonu.
EM 521 İstatistiksel Karar Verme: Temel istatistik kavramlarının tekrarı. Bilgisayar destekli veri analizi ve sınıflandırılması. Betimsel istatistikleri, rasgele örnekleme, olasılık dağılımlarına uygunluk, varyans analizleri, regrasyon analizi, diskriminasyon, sınıflandırma ve kümeleme kullanarak mühendislikte ampirik model kurma.
EM 522 Rassal Süreçler ve Uygulamaları: Olasılık uzayı ve rassal süreçlerin sınıflandırılması. Ayrık ve sürekli parameter uzayında Markov ve yarı-Markovzincirleri. Yenilenme Teorisine giriş. Doğum ve ölüm süreçleri ve kuyruk teorisine uygulanması.
EM 523 İleri Rassal Süreçler: Markov zincirlerinin potansiyelleri ve sınır davranışı;Markov süreçleri; yenileme kuramı ve yeniden doğuş süreçleri; Brownian devinimi ve örnek yol analizi.
EM 525 Deneysel Tasarım ve Analiz: Çıkarım yapmada kullanılan bilgilerin, doğrusal istatistik modeller, çok-parametreli hipotezler, eksik blok tasarımları, rassalve karışık modeller kullanılarak nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır.
EM 526 Stok Kontrol Kuramı: Stok modellerinin açıklanması ve karakteristikleri; ekonomik parti büyüklüğü modelleri; durağan rassal envanter modelleri; eniyi tek periyot modelleri.
EM 531 Üretim Sistemlerinin Analizi: Vaka çalışmalarıyla destekli olarak organizasyonların üretim işlevlerinin yönetimi ve kontrolüne yönelik perspektif kazandıracak en güncel araçlar. Malzeme yönetimi, ana üretim çizelgesi, aşağıdan yukarıya yaklaşımı ile üretim planlaması. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), Tam Zamanında Üretim (JIT) uygulamaları. Optimal Üretim Teknolojisi (OPT) uygulamaları. Siparişe gore üretim ve siparişe gore montaj üretim düzenleri arasındaki farklılıklar. Üretim planlama ve kontrolde bilgisayar desteği, sistem dönüşümü ve entegrasyon işlemleri.
EM 532 İleri Üretim Planlama ve Kontrol Teknikleri: Bu ders içeriği bakımından, işletmelerde bir değer yaratmak amacıyla yapılacak tüm üretim faaliyetlerinin gereklerine uygun bir şekilde yönetilebilmesi için dikkate alınacak planlama ve kontrol aktivitelerinin neleri ihtiva ettiğinin belirlenmesini hedefler. Üretim planlama faaliyetleri, ne zaman ne miktarlarda ve hangi kaynakların kullanımı ile üretimin yapılacağı konusunda bilgi verirken, üretim kontrol teknikleri planlara uyumun sağlanıp sağlanmadığını denetler ve aksaklıkların giderilmesi konusunda yapılacak atılımların hangi hususlarda olması gerektiğini ortaya koyar. Günümüzde üretim sistemlerinin gelişmesine paralel olarak üretim planlama faaliyetlerine olan gereksinim ve önemde hızla gelişmiş ve beklentilere uygun düşecek tarzda planlama ve kontrol faaliyetleri yeni boyutlar kazanmıştır. Bu gelişim trendleri ve bunların planlama modellerine yansıtılması bu dersin kapsamı içersinde ele alınıp incelenecektir.
EM 534 Modern Üretim Sistemleri: Geleceğin fabrikalarının temelinde yatan mevcut üretim sistemlerinin modern üretim sistemlerine dönüştürülmesi, zaman içerisinde firmaların rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için en önemli çare olmaktadır. Bu tip sistemlerin tasarımı ve firmalara adaptasyonu, dinamik ve değişken üretim sistemleri içinde esnek yapının korunması gibi hayati konuları içeren bu ders, öğrencilerin üretim sistemleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
EM 536 İleri Üretim Sistemleri: Üretim planlamada bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM). İmalat veri tabanı, sınıflandırma ve kodlama. Üretim bilişim sistemleri. Bilgisayar destekli süreç planlama. Montaj hatlarında, otomasyonda, grup teknolojisi ve esnek üretim sistemlerinde yöneylem araştırması modelleri.
EM 538 İnsan-Makina Bilgi ve Kontrol Sistemleri: Göstergeler ve kontroller. İnsanın karar verme süreci. Bilgi teorisi. İnsani iletişim gerekleri. Sibernetik. Kontrol sistemleri. Davranışsal kontrol sistemleri. Bilişsel ergonomi (cognitive).
EM 540 Kalite Mühendisliği: Kalite mühendisliğine giriş. Taguchi tekniği ile parametre tasarımı. Kalite kaybı maliyet fonksiyonu. Tolerans tasarımı. Anında geri beslemeli kalite kontrol. Anında üretim parametre kontrolü. Varyans analizi (ANOVA). Deneysel tasarım.
EM 551 İşletme Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine İşletme Süreçlerinin Analizi ile ilgili   kavram ve uygulamaları vermektir. Özellikle Süreç Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri üzerinde durulacaktır. Simulasyonile Süreçlerin yeniden tasarlanması yapılacak ve gerekli Simulasyon yazılımları kullanılacaktır.
EM 552 Öngörüleme ve Zaman Serileri: Öngörüleme metodolojisi ve teknikleri, hareketli ortalama ve üssel düzeltme. Winters yöntemi, Box-Jenkins modelleri veBayesgil metotları.
EM 554 Mühendislikte Finansal Yönetim: Tasarımda, imalatta, tesis kurulumunda ve kurumların stratejik planlamalarında finansal uygulamalar. Teknik süreçlerin ve ileri teknolojiye sahip tesislerin finansal yönetimi.
EM 555 Yatırım Planlaması: Endüstriyel projelerin analizi. Proje değerlendirme tekniklerinin gözden geçirilmesi. Teknolojik yapılabilirlik, ekonomik ve finansalyapılabilirlik. Sermaye bütçelendirme ve portföy modelleri. Belirsizlik ve risk analizi. Proje yönetim teknikleri. Vaka çalışmaları.
EM 560 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi: Teknoloji ve değişim. Teknoloji ile ilgili kavramlar. Klasik teknolojilerden yüksek teknolojilere geçiş. Teknoloji yönetimi yaklaşımları. Teknolojik rekabet stratejileri. Rekabetüstü olmak için stratejik planlama. Geleceğin fırsatları için yatırım projeleri seçimi. AR-GE faaliyetleri ve yasal düzenlemeler. Yenilikçi kurum. Müşteri odaklı tasarım. Yatay ve dikey organizasyon modelleri. Yenilikçi yönetim için takım çalışma modelleri. Teknoparklar. Toplam bilgi yönetimi (TIM), değişim yönetimi. Yönetim bilgi sistemleri (MIS). Organizasyonların yeniden yapılandırılması (reengineering). Öğrenen organizasyonlar (learning organisations). Kıyaslama (benchmarking). Liderlik ve takım çalışması.
EM 561 İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan sermayesi konsepti. İş yaşamının çalışanları, verimliliği ve kalitesi. İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi. Personel kararlarının yasal ve sosyal içerikleri. İş etüdü ve tasarımı. İnsan kaynakları ihtiyacının temini. Görevbaşı eğitimi, çalışanların izlenmesi ve seçilmesi. Çalışanların yönlendirilmesi ve eğitimi. Yönetim kabiliyetinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi. Yönetim kariyerleri. İkame yönetimi. Personel faaliyetlerinin fayda ve maliyetleri. İnsan kaynakları yönetiminin uluslararası boyutu.
EM 562 İletişim ve Takım Oluşturma: İstatistik yöntemlerinin gözden geçirilmesi. Farklı fikirlerle çalışma ortamının oluşturulması. Takım çalışmasında kullanılan araçlar. İstatistiksel süreç kontrolü. Başlangıç takımları, destekleyici takımlar, sonuçlandırıcı/proje takımları. Takım ruhunun oluşturulması. Takım dinamiklerinin yönetilmesi. Çatışmaların yönetilmesi.
EM 563 Stratejik Planlama: Strateji yönetiminde metot ve teknikler; bir organizasyonun görev ve amaçlarını başarabilmesi için gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerin değerlendirilmesi, formülasyonu ve uygulanması. stratejik seçim ve karar verme, strateji uygulama sürecinin yapısı ve planlama yaklaşımları, stratejileri gözden geçirme, değerlendirme ve kontrol.
EM 565 Tedarik Zinciri Yöntemi: Tedarik zinciri yönetiminin (SCM) ve işletme kaynakları planlamasının (ERP) temelleri. Bütünleşik üretim planlaması. Statik, dinamik, doğrusal olmayan ve parti büyüklüğü modelleri. Faaliyet çizelgeleme: akış tipi ve atölye tip tesis düzenleri. Malzeme yönetimi ve malzeme ihtiyaç planlaması (MRP). Kapasite kaynaklarının planlanması (CRP). Dağıtım sistemleri yönetimi ve üretim yönetimi stratejilerinin uygulanması.
EM 570 Modern Sezgisel Yöntemler: Çözüm uzayının çok büyük olması nedeniyle optimum çözümlerin kesin algoritmalar ile bulunmasının zor veya ekonomik olmadığı problemlerin (özellikle kombinatorik optimizasyon problemleri) çözümünde son yıllarda meta sezgisel yöntemler kullanılmaktadır. Bu derste basit sezgisel yöntemlerden başlayarak, daha genel olarak kullanılabilen Yasaklı Arama, Tavlama Benzetimi, Evrimsel Algoritmalar gibi meta sezgisel yöntemler ve uygulama alanları anlatılacaktır.
EM 590 Yüksek Lisans Semineri: Bu seminer, Endüstri Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma, ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Lisansüstü öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.
EM 591 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.
EM 600 Doktora Tezi: Doktor unvanı alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse beşinci sömestrden itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.
EM 602 Yöneticiler İçin Yöneylem Araştırması: Yöneylem Araştırması kapsamındaki yöntem ve çözüm prosedürlerinin teorileri ile birlikte öğretilmesi ve bu bilgiler ile yönetimin politika ve faaliyetlerinin bilimsel olarak tespit edilmesinin sağlanmasıdır.
EM 610 Stratejik Maliyet Yönetimi: Kamu ve özel kuruluşlarda maliyetin önemi ve stratejik olarak incelenmesi; Hizmet ve üretim/imalat sistemleri arasındaki farklar belirlenecek ve maliyet uygulaması teknikleri araştırılacaktır. Üst yönetime sunuluşlar, raporlama sistemi finansal açıdan bakılacak ve disiplinler arası dengenin sağlanması uygulanacaktır. Aktivite tabanlı maliyet sistemlerinin uygulaması ve entegrasyonu, organizasyonun verimlilik açısından maliyet düşürme teknikleri incelenecektir.
EM 690 Doktora Semineri: Bu seminer, Endüstri Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma, ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Doktora öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.
EM 691 Doktora Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.