Electronics Engineering Major Field of Study

Electronics Engineering Program serves the purpose of preparing qualified labour force for taking respectable responsibilities within information technology and defense departments. As one of the core branches of engineering, Electronics Engineering has become increasingly important in rapidly advancing technological age.

We accept graduates with a degree in Electronics Engineering program and from other disciplines meeting the criteria set by Electronics Engineering MFS, to our major programs. Graduates from other disciplines would also have to finish a degree completion program.


Lecture Codes

Lecture Code Lecture Name
EL 502 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi
EL 503 Rastgele İşaretler ve İstatistiksel İşaret İşleme
EL 510 Optimal Kontrol Teorisi
EL 511 Lineer Sistem Teorisi
EL 512 Bulanık Kontrol
EL 513 Nümerik Optimizasyon
EL 520 İleri Sayısal İşaret İşleme
EL 521 Sayısal Ses İşleme
EL 522 Sayısal Görüntü İşleme
EL 530 Görüntüleme Radarları ve İşaret İşleme
EL 531 Enformasyon Teorisi
EL 532 Mikrodalga Devrelerin Bilgisayar Destekli Tasarımı
EL 533 Uydu Haberleşme Sistemleri
EL 534 Mikrodalga Radar Sistemleri
EL 535 Radar Sistemleri
EL 536 Haberleşme Sistemleri
EL 537 Lineer Kontrol Sistemleri
EL 540 Görüntü İşleme ve Uygulamaları
EL 541 Makine Öğrenmesi ve Genetik Algoritmalar
EL 542 Akıllı Sistemler
EL 550 Elektronik Elemanların Modellenmesi
EL 555 Optik Ağlar
EL 615 Radyo Dalgası Haberleşme Sistemleri
EL 620 Adaptif Sistemler
EL 500 Yüksek Lisans Tezi (Kredisiz)
EL 590 Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz)
EL 591 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
EL 600 Doktora Tezi (Kredisiz)
EL 690 Doktora Semineri (Kredisiz)
EL 691 Doktora Uzmanlık Alan DersiLecture Contents

EL 500 Yüksek Lisans Tezi: Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse üçüncü yarıyıldan itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.
EL 502 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi: Kompleks düzlem. Metrik ve limit kavramları. Kompleks düzlemde fonksiyonlar; kuvvet fonksiyonu, üstel fonksiyon, trigonometrik fonksiyonlar, dallanma noktası. Kompleks düzlemde türev; Cauchy-Riemann denklemleri. Kompleks düzlemde integral; Cauchy teoremi, integral hesabının temel formülü, Jordan teoremi. Cauchy formülü ve bazı sonuçları; regüler fonksiyonun türevleri, rezidü kavramı. Sonsuz serilerin toplamı. Liouville teoremi, maksimum mutlak değer teoremi, ortalama değer teoremi, Taylor serisi.
EL 503 Rastgele İşaretler ve İstatistiksel İşaret İşleme: Random vektörler, ayrık zamanlı stokastik süreçler; rasyonel ve durum uzayında Gausian- Markov ayrık zamanlı modeller; kestirim: parametre kestirimi, Wiener ve Levinson filtreleri, Kalman filtreleri: Filtreleme ve öngörme, kararlılık, adaptif filtreleme.
EL 510 Optimal Kontrol Teorisi : Optimal kontrol problemi, temel kavramlar ve tanımlar. Amaç ölçütü, kontrol değişkenleri ve kısaltmalar. Varyasyonlar hesabı. Pontryagin’in maksimumluk ilkesi. Lineer regülatör problemi. Minimum zaman, minimum kontrol gücü ve yörünge izleme problemi. Minimum zaman, minimum kontrol gücü ve yörünge izleme problemleri uygulamaları.
EL 511 Lineer Sistem Teorisi: Sistem tanımı ve sistemlerin sınıflandırılması. Sistemlerin durum uzayında gösterilimi. Lineer olmayan sistemlerin lineerleştirilmesi. Durum uzayı gösterilimi ile transfer fonksiyonu gösterilimi arasındaki ilişkiler. Çok giriş ve çok çıkışlı sistemlerde transfer matrisi. Lineer, zamanla değişmeyen ve değişen sistemlerin analizi, durum geçiş matrisi. Denetlenebilirlik. Sistemlerin kararlılığı, Liapunov teoremi, sistem kararlılığının Liapunov kriteri yardımıyla incelenmesi.
EL 512 Bulanık Kontrol: Bulanık sistemlerin matematiği ve kontrolü. Bulanık sistemler ve özellikleri. Giriş-Çıkış datasından bulanık sistemlerin tasarımı. Adaptif ve adaptif olamayan bulanık kontrol. Bulanık ilişki denklemleri, bulanık aritmetik, bulanık lineer programlama ve olabilirlik kuramı.
EL 513 Nümerik Optimizasyon: Sonlu boyutlu optimizasyonun analitik ve sayısal yönleri, koşulsuz ve eşitlik koşullu problemler. İteratif çözümler; temel azaltma metodları eşlenik yönler metodları, doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama ve Kuhn Tucker teoremi, dinamik programlama ve çok kriterli optimizasyon. Örnekler ve bilgisayar uygulamaları.
EL 520 İleri Sayısal İşaret İşleme: Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler, ayrık zamanlı Fourier Dönüşümü, lineer zamanla değişmeyen sistemler, sürekli zamanlı işaretlerin örneklenmesi, örnekleme oranının değiştirilmesi, interpolasyon, desimasyon, Z dönüşümü, lineer zamanla değişmeyen sistemlerin dönüşüm domeni analizi, ayrık zamanlı sistem yapıları, ayrık Fourier Dönüşümü, hızlı Fourier Dönüşümü ve filtre tasarım yöntemleri.
EL 521 Sayısal Ses İşleme: Sayısal işaret işleme tekniklerinin, ses işaretlerinin gösterimi analizi ve sentezine uygulanması. Sesin sayısal olarak modellenmesi, dalga şekli kodlayıcıları, ses işlemede zaman ve frekans metodları, ses işaretlerinin doğrusal öngörü kodlaması, ses ile haberleşen insan makine sistemleri; ses çözümleme, konuşanı çözümleme.
EL 522 Sayısal Görüntü İşleme: Öğrencilere görüntülerin (resimlerin) sayısal temsilini, görüntülere temel matematiksel işlemlerin uygulanmasını ve matematiksel işlemlerle elde edilebilecek görüntü iyileştirme sonuçları göstermektir. Görüntü oluşumu ve sayısal görüntü kavramından sonra histogram kavramı, histogram yoluyla görüntü zenginleştirme ve kontrast düzeltme işlemleri anlatılır. Bundan sonra  iki ana konu ele alınır. Önce uzaysal ortam (spatial domain) konusuna girilerek komşusal işlemler ve katlama yoluyla görüntü işleme anlatılır. Sonra fourier dönüşümü konusuna girilir. Fourier dönüşümü, yeterince zaman ayrılarak çeşitli örneklerle yorumlanır. Katlama işlemi öne çıkarılarak her iki ortamın eşdeğerliği üzerinde durulur. Görüntü zenginleştirme, süzme, rotasyon ve benzeri uygulamalar, dönüşüm ortamı ağırlıklı olarak gösterilir, tartışılır. Bu amaçla İdeal, Gaussian, Butterworth, ortalama, ortanca, adaptif vb. süzgeçler ile değişik gürültü türleri ve bozulma modelleri anlatılır. Dönemin son konusu olarak renk ve renkli görüntülerin özellikleri ele alınır. Öğrencilerin konuları yaparak öğrenmeleri için bilgisayar programlama ödevleri verilir. Geliştirilen öğrenci programları rapor olarak verilir, tek tek örneklerle uygulanır, denetlenir.
EL 530 Görüntüleme Radarları ve İşaret İşleme: Mikrodalga görüntüleme kavramı; Yapay Açıklıklı Radar (YAR) teorisi; Frekans modülasyonlu darbe sıkıştırmalı YAR; sistemlerinde sayısal işaret işleme;İşaret, görüntü ve gürültü analizi; Ters Yapay Açıklıklı Radar (TYAR) ve görüntü işleme; Uyumlu olmayan tek darbeli radarla üç boyutlu görüntüleme; Dönen cisimler için iki boyutlu menzil, çapraz-menzil görüntüleme, İteratif görüntü oluşturma yöntemleri; Çözünürlük; Açıklık sentezi; Güç gereksinimi ve fading istatistikleri; Faz ve hareket hataları; Belirsizlik fonksiyonları ve optimum tasarım kriterleri; Çok polarizasyonlu YAR; YAR Simülasyonu.
EL 531 Enformasyon Teorisi: Enformasyon ölçüsü. Entropi; ortak ve koşullu Entropiler. Kaynak kodlaması. tek çözülebilir ve anında çözülebilir kodlar. Gürültüsüz kodlama teoremi. Optimum Huffman kodlarının kurulması. haberleşme kanal modelleri. Sürekli kanallar ve bu kanallarda enformasyon ölçüsü. Sürekli zamanlı Gauss kanalları. Kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Kanal kodlaması. Gürültü kodlama teoremi. Hata sezen ve düzelten kodlama teknikleri. Porite denetim kodları. Peryodik kodlar. BCH ve Konvolüsyon kodları. Kodlayıcı ve kod çözücü tasarımları.
EL 532 Mikrodalga Devrelerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı: Mikrodalga devrelerinin bilgisayar destekli tasarım prensipleri. Mikrodalga devrelerinin matris gösterilimleri. Saçılma parametrelerinin özellikleri, genelleştirilmiş saçılma parametreleri. Mikrodalga frekanslarında transistörlü kuvvetlendirici ve osilatör tasarımı. Karıştırıcılar. Mikrodalga devre  sistemlerinde gürültü. Yönlü Kuplörler, güç bölücüler ve faz kaydırıcılar.
EL 533 Uydu Haberleşme Sistemleri: Uydu yörüngeleri. Uydu sistem yapısı ve haberleşme alt sistemleri. Haberleşme teknikleri: Çoğullama, modülasyon ve kodlama. Link analizi. Çoklu erişim teknikleri. Yer istasyonu teknolojileri. Uydu Haberleşme sistemlerine ait özellikler.
EL 534 Mikrodalga Radar Sistemleri: Radar temelleri, Radar sistemlerinin incelenmesi, Radar menzil denklemleri,vericiler,alıcılar ve antenler, İşaret dalga şekli tasarımındaki eğilimler ve işaret işleme teknolojisi, Gürültü ve Clutterdeki işaretlerin algılanması, darbe bastırma, propagasyon ve etkileşim, sentetik açıklıklı radarlar, CW ve FM Radarlar, darbeli Doppler radarı, uzaktan algılama radarı ve Lazer Radarı.
EL 535 Radar Sistemleri: Radarlarda kullanılan işaret özellikleri, radar ve sistem özellikleri radar kesiti, propagasyon, radar denklemi: sürekli dalga radarları, hareketli hedef radarları, izleme radarları, yapay açıklıklı radarlar ve uygulama örnekleri verilerek radarlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
EL 536  Haberleşme Sistemleri: Giriş, Sinyaller, Spektrum ve Doğrusal Sistemler, Analog İletişim Sistemleri, Gelişigüzel Gürültünün İletişim Sistemleri Üzerindeki Etkisi, Sayısal Modülasyon, Band-Sınırlı Kanallar, Çoklama Sistemleri (TDMA, FDMA, CDMA), Dağıtılmış Spektrum Hücresel Sistemler.
EL 537 Lineer Kontrol Sistemleri: Doğrusal kontrol sistemleri,  geribesleme etkileri, doğrusal kontrol sistemlerinin modellenmesi, fiziksel sistemlerin modellenmesi, doğrusal kontrol sistemlerin kararlılığı, kontrol sistemlerin zaman tanım bölgesi analizi, köklerin yer eğrisi tekniği, frekans tanım bölgesi analizi, kontrol sistemlerinin tasarımı, dayanıklı kontrol sistemlerinin tasarımı.
EL 540 Görüntü İşleme ve Uygulamaları: İki boyutlu süzgeç tasarımı, iki boyutlu Z-Dönüşümü ve ayrık zamanlı Fourier Dönüşümü, görüntüdeki kenarların tespit edilmesindeki yöntemler, görüntü iyileştirme, görüntü tanıma, görüntü kodlama, iki boyutlu işaretlerde görüntü analizi.
EL 541 Makine Öğrenmesi ve Genetik Algoritmalar: Makina öğrenmesi konusunda temel kavramlar. Bilginin temsil edilme şekilleri. Bilgi temsilleri arasındaki dönüşümler. İki ve üç boyutta incelenen cisim için öznitelik çıkartma yöntemleri. Kavramları ve işlemleri öğrenme. Makinanın sınıflama ve keşif yoluyla öğrenmesi. evrim algoritmaları. genetik algoritmalar: Kopyalama, çaprazlama ve mutasyon. Genetik havuz, uyumluluk fonksiyonu, kodlama ve ölçekleme. Şema teoremi. Yapısal blok hipotezi. Genetik araştırmada kullanılan gelişmiş işlem ve teknikler. Genetik öğrenme. Yapay sinir ağlarının genetik algoritmalarla eğitimi.
EL 542 Akıllı Sistemler: Bulanık mantık, bulanık kümeler, bulanık kümeler üzerinde yapılan işlemler, bulanık denetim, yapay sinir ağları, matematiksel nöron modeli, sınıflandırma yöntemi, en küçük kareler yöntemi, hatayı geriye yayma yöntemi, Gauss merkezcil taban fonksiyonlu sinir ağları, bulanık görüntü tanımı, bulanık sınıflandırma.
EL 550 Elektronik Elemanların Modellenmesi: Modellemenin gerekliliği, bilgisayar destekli tasarıma yönelik, modelleme, diyot modeli, bipolar tranzistor modelleri, EMI modeli, EM2 modeli, EM3 modeli, Geliştirilmiş EM modeli, Gummel-Poon modeli, JFET ve MOSFET modelleri, model parametrelerinin belirlenmesi, ölçü yöntemleri, Modellerin bilgisayar destekli tasarıma uygulanması.
EL 555 Optik Ağlar: Dersin amacı optik data ve bilgisayar ağ elemanlarını ve ağ sistemlerini tanıtmak uygulamaları göstermektir. Son yıllarda hızlı ve geniş bantlı veri iletişimi sistemlerine gereksinim artmıştır. Lazer ve optik kablolar hakkında verilecek temel bilgi ile birlikte bu sistemlerin çalışması öğretilecektir.
EL 590 Yüksek Lisans Semineri: Bu seminer, Elektronik Mühendisliği’nin farklı alanlarında araştırma yapma ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Lisansüstü öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.
EL 591 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.
EL 600 Doktora Tezi: Doktor unvanı alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse beşinci yarıyıldan itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.
EL 615 Radyo Dalgası Haberleşme Sistemleri: Bu derste, radyo dalgası haberleşme sistemleri konusunda teorik veya uygulamalı çalışma yapabilecek duruma gelmeleri için öğrencilere gerekli bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
EL 620 Adaptif Sistemler: Giriş, Gerçek Zamanlı Parametre Tahmini, Deterministik Kendini Ayarlama Regülatörleri, Stokastik Kendini Ayarlama Regülatörleri, Kararlılık Analizi, Model Referans Adaptif Sistemleri, Otomatik Kendini Ayarlama, Kazanç Belirleme, Doğrusal Olmayan Dönüşümler.
EL 690 Doktora Semineri: Bu seminer, Elektronik Mühendisliği’nin farklı alanlarında araştırma yapma, ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Doktora öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.
EL 691 Doktora Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.